Spoločnosť Obnova s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie:
Prevádzkovateľ: Obnova s.r.o.
Andreja Kmeťa 12
969 01 Banska Štiavnica
Tel.: 0944 233 799
e-mail: shop@obnova.eu

Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom registračného (objednávacieho) formulára umiestneného na webovej stránke www.obnova.eu/shop

Sprostredkovateľ:
Doručovateľské a kuriérske služby:
General Logistics System Slovakia, s.r.o. (IČO: 31 342 621)
Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.
Zásilkovna s.r.o., organizačná zložka (IČO: 45 976 350)

Účel spracovania osobných údajov:

  1. a) vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok
  2. b) informovanie o stave objednávky
  3. c) evidencia objednávok pre prípadné riešenie reklamácií
  4. d) vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona
  5. e) doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

– meno a priezvisko

– adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)

– adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)

– telefónne číslo

– e-mailová adresa

– história objednávok

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.

Nákup tovaru z nášho e-shopu nie je podmienený registráciou. Registrácia však poskytuje dotknutej osobe ďalšie možnosti správy objednávok a sledovania zásielok.

Pri registrácii máte možnosť udeliť nám súhlas na zaradenie Vašej e-mailovej adresy do našej databázy e-mailov, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našom tovare, službách a novinkách na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie oznámite písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na adrese: shop@obnova.eu.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.

K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.

Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.


Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje.

Práva a povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.

Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.

Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope.
Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:

– na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje

– vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané

– vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje

– vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

– vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

– vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona

– vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

– na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu – využívaniu – poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.

V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese: shop@obnova.eu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na vyššie uvedených kontaktoch.

– Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v kapitole 2. týchto všeobecných obchodných podmienok a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

– Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne, slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

– Predávajúci zhromažďuje osobné údaje o kupujúcich výlučne pre účely spracovania a tlače daňových dokladov, sociodemografické spracovanie a marketingové účely predávajúceho. Registračné údaje o kupujúcich sú zhromažďované výlučne na základe súhlasu so spracovaním registrácie fyzickej alebo právnickej osoby a iba v prípade, kedy ich táto osoba sama predávajúcemu dobrovoľne poskytne.