Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcej z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Obnova s.r.o. (ĽanovéFarby.sk), Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 36820652, IČ DPH: SK2022437571, zapísaná v OR vedeným Okresným súdom Banská Bystrica v odd. sro, vložka č. 16829/S , predávajúci je platcom DPH, prevádzka elektronického obchodu predávajúceho – www.lanovefarby.sk, (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcimi zákazníkmi, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu www.lanovefarby.sk

Kontaktné údaje na predávajúceho:
Obnova s.r.o.,
Poštová adresa : Andreja Kmeťa 12, 969 01 Banská Štiavnica
Tel: +421 944 233 799
e-mail: shop@obnova.eu, kontaktný formulár
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 2101538722/8330 * Fio banka, a.s., (IBAN: SK34 8330 0000 0021 0153 8722), Swift kód: (FIOZSKBAXXX)

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 048/412 49 69, 415 18 71 fax č.: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk

Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho a vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „potvrdiť a objednať“ /potvrdzujete objednávku s povinnosťou platby/ alebo výrobky a služby objednáva telefonicky alebo emailom.
Ak je kupujúci právnická osoba – firma, uveďte prosím tieto povinné údaje: názov firmy, sídlo firmy (zapísané v obchodnom registri) IČO a IČ DPH ak je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, meno a priezvisko človeka zodpovedného za objednávku označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu) množstvo, telefón alebo e-mail kupujúceho (pri predfaktúre) vybraný spôsob platby a doručenia tovaru a adresu pre doručenie tovaru. Ak nakupujete ako spotrebiteľ – fyzická osoba je potrebné uviesť : meno a priezvisko kupujúceho, kód a názov produktu/ov, označenie produktu/ov (podľa informácií na stránkach elektronického obchodu)množstvo telefón alebo e-mail kupujúceho vybraný spôsob platby a doručenia tovaru, adresu pre doručenie tovaru.
Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim – na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom variante tovaru. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho garantovať ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, iba v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou ( e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.
Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 14 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy

Bližšie informácie a presné podmienky nájdete v časti Reklamačný poriadok a odstúpenie od zmluvy.

Ochrana a spracovávanie osobných údajov

Bližšie informácie a presné podmienky o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

Riešenie sporov online – Mimosúdne riešenie sporov

Bližšie informácie nájdete v časti Riešenie sporov online.

Dodacie podmienky

Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu všetky ďalšie informácie ohľadom vybavovanie jeho objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare osobitne, a znamenajú do koľkých dní od uzavretia kúpnej zmluvy objednávku/balík predávajúci odošle/odovzdá prepravcovi.
Predávajúci je povinný dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom, v kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi môžu byť dostupné aj online na stránke www.lanovefarby.sk (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou – emailom alebo poštou alebo telefonicky , alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.
Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Platobné podmienky

Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena bez DPH ako aj cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny platia do dátumu uvedeného v detaile jednotlivého produktu, prípadne do vyčerpania skladových zásob. Akékoľvek ďalšie zľavy, poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke www.lanovefarby.sk, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
V prípade ak je kupujúci s firemnou registráciou zapojený do vernostného systému, nakupuje celý sortiment tovaru na www.lanovefarby.sk s 5 percentnou zľavou. V prípade vyšších nákupov a vyššieho ročného obratu / Obrat predstavuje sumu faktúr v kúpnych cenách bez DPH/, je takýto zákazník automaticky zaradený do vyššej hladiny zliav:
-5% – nákup mesačne za 200€ (2400€ ročne )
-6% – nákup mesačne za 500€ (6000€ ročne)
-7% – nákup mesačne za 1000€ ( 12000€ ročne )
-10% – nákup mesačne za 2000€ ( 24000 ročne )
-15% – nákup mesačne za 5000€ ( 60 000 ročne )

V prípade, že kupujúci má v evidencii po splatnosti faktúru za poslednú vykonanú objednávku, a zároveň má záujem o ďaľšiu objednávku, takáto nasledovná objednávka sa kupujúcemu automaticky zasiela na dobierku/hotovosť.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Newsletter

Pri registrácii si zákazník môžete vybrať, či chce od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách alebo iných užitočných informáciách na uvedený e-mail. V prípade ak sa neskôr rozhodnete inak, môžete sa z newsletteru kedykoľvek odhlásiť.
Všetkým zaregistrovaným zákazníkom posielame maximálne jeden krát týždenne informácie, ktoré súvisia s predávaným sortimentom, informujeme o zľavách, novinkách, pracovných postupoch, prípadne informácie s prevádzkou nášho internetového obchodu.
Ak si od nás neprajete dostávať emaily, napíšte nám prosím na našu e-mailovú adresu: shop@obnova.eu

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Revízia zo dňa: 9.11.2020

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *